Danh mục các sản phẩm dệt may cần công bố chứng nhận hợp quy

Căn cứ theo QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, có hiệu lực từ ngày 01/05/2018 của Bộ Công Thương. Các sản phẩm dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ tại thị trường Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy.

Phân nhóm sản phẩm dệt may

Sản phẩm dệt may chia thành 03 nhóm:

 • Nhóm số 01: Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi; hoặc có chiều dàu ≤100 cm đối với bộ liền.
 • Nhóm số 02: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.
 • Nhóm số 03: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

danh-muc-cac-san-pham-det-may-can-chung-nhan-hop-quyCông bố chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Công Thương) và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V kèm theo Quy chuẩn này);

b) Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

 • Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại; fax;
 • Tên sản phẩm, hàng hóa;
 • Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;
 • Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;
 • Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật này và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu bổ sung thêm các thông tin sau: nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng (Contract); danh mục hàng hóa (Packing list); hóa đơn (Invoice); vận đơn (Bill of Lading) hoặc chứng từ vận tải tương đương (trong trường hợp không có vận tải đơn); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V kèm theo Quy chuẩn này);

b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật này kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

danh-muc-cac-san-pham-det-may-can-chung-nhan-hop-quy

Tình tự công bố chứng nhận hợp quy

a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định cho Sở Công Thương
 • Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam.
 • Số công bố hợp quy (số trong Bản công bố hợp quy)

* Số công bố hợp quy được ký hiệu như sau X/Y, trong đó:

 • X là mã số doanh nghiệp;
 • Y là số vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (trong trường hợp không có vận tải đơn) đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước.

b) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận/giám định được chỉ định.

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố theo quy định cho Sở Công Thương;
 • Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam.
 • Số công bố hợp quy (số trong Bản công bố hợp quy)
* Số công bố hợp quy được ký hiệu như sau X/Y/Z, trong đó:
 • X là mã số doanh nghiệp
 • Y là số vận đơn đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản phẩm trong nước;
 • Z là mã số của Tổ chức đánh giá.

DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY CẦN CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Tin tức liên quan

0901981789