Hướng dẫn xác định quy mô chăn nuôi mới nhất năm 2024

Hiện nay, nhiều địa phương đang chuyển dần sang hướng giảm tỷ lệ nuôi nông hộ, tăng quy mô trang trại. Qua đó góp phần nâng cao giá trị, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm và tiến tới mục tiêu phát triển bền vững.

Quy mô chăn nuôi

Tại Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chăn nuôi quy định như sau:

1. Nguyên tắc xác định quy mô chăn nuôi được quy định như sau:

a) Quy mô chăn nuôi được xác định bằng số đơn vị vật nuôi tại cùng một thời điểm đối với các loại vật nuôi được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Quy mô chăn nuôi các loại vật nuôi khác được xác định bằng số lượng vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi cùng thời điểm;

c) Trường hợp cơ sở chăn nuôi hỗn hợp gồm gia súc, gia cầm và vật nuôi khác thì quy mô chăn nuôi gồm tổng số đơn vị vật nuôi của gia súc và gia cầm, số lượng từng loại vật nuôi khác.

2. Quy mô chăn nuôi được quy định như sau:

a) Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên;

b) Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;

c) Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;

d) Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi.

huong-dan-tinh-quy-mo-chan-nuoi-moi-nhat-nam-2024

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là loại giấy chứng nhận do cơ quan chức năng cấp, để xác nhận rằng trang trại đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn thực phẩm để chăn nuôi động vật.

Đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn, tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn tại Điều 23 Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Cơ quan có thẩm quyền cấp là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn tại địa phương.

Trường hợp cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn nằm trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên, Sở Nông nhiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đăng ký thủ tục đầu tư thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (theo Mẫu số 01. ĐKCN Phụ lục I).
  • Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi (theo Mẫu số 02. ĐKCN Phụ lục I).
huong-dan-tinh-quy-mo-chan-nuoi-moi-nhat-nam-2024
Quy mô chăn nuôi lớn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Trình tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở chăn nuôi.

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Tin tức liên quan

0901981789