QCVN 03-01:2018/BNNPTNT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

QCVN 03-01:2018/BNNPTNT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

Tên văn bản: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

Loại văn bản: Quy chuẩn

Lĩnh vực, ngành: Nông nghiệp

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 03-01:2018/BNNPTNT

Ngày ban hành: 27/12/2018

Tình trạng: ***

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

QCVN 03-01:2018/BNNPTNT quy định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

1.2 Đối tượng áp dụng

1.2.1 Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử dụng sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ.

1.2.2 Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan.

1.2.3 Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa kéo dán gỗ.

1.3 Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789