Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Loại văn bản: Quy chuẩn

Lĩnh vực, ngành: Xây dựng

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Số hiệu: QCVN 16:2019/BXD

Ngày ban hành: 31/12/2019

Ngày hiệu lực: 01/07/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

Tiêu chuẩn thay thế: Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN 16:2019/BXD

QUY CHUN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Lời nói đầu

QCVN 16:2019/BXD thay thế QCVN 16:2017/BXD.

QCVN 16:2019/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trưng trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Xây dựng.

QUY CHUN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials

PHN 1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sn phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sn phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nưc, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

1.1.2. Quy chuẩn này không áp dụng cho sn phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam, hàng hóa quá cnh.

1.2. Đi tượng áp dụng


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789