TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016) Ván gỗ nhân tạo – ván dăm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12362:2018

ISO 16893:2016

VÁN GỖ NHÂN TẠO – VÁN DĂM

Wood-based panels – Particleboard

Lời nói đầu:

TCVN 12362:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 16893:2016.

TCVN 12362:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

VÁN GỖ NHÂN TẠO – VÁN DĂM

Wood-based panels – Particleboard

1.  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định hệ thống phân loại, các thử nghiệm bắt buộc có liên quan và dải chiều dày được sử dụng của tấm ván dăm có nguồn gốc từ gỗ dùng trong các mục đích thông dụng, đồ nội thất, các ứng dụng chịu tải và các ứng dụng chịu tải lớn. Tiêu chuẩn này cũng quy định yêu cầu về tính chất khi sản xuất của các loại ván dăm chưa phủ mặt.

Các giá trị được đưa ra trong tiêu chuẩn này có liên quan đến các tính chất được sử dụng để xếp các sản phẩm ván dăm vào một trong bốn loại (P-GP, P-FN, P-LB hoặc P-HLB, xem Điều 3), sử dụng trong ba điều kiện sử dụng (REG, MR1 và MR2). Các giá trị này không phải là các giá trị đặc trưng đề dùng cho mục đích thiết kế.

2.  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 5694 (ISO 9427) Ván gỗ nhân tạo – Xác định khối lượng riêng

TCVN 8329 (ISO 16572) Kết cấu gỗ – Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử các đặc tính kết cấu

TCVN 10311 (ISO 16985) Ván gỗ nhân tạo – Xác định thay đổi kích thước theo thay đổi độ ẩm tương đối

TCVN 10312 (ISO 16987) Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền ẩm – Phương pháp kiểm tra theo định kỳ

TCVN 10313 (ISO 16998) Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền ẩm – Phương pháp luộc

TCVN 11899-1 (ISO 12460-1) Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 1: Sự phát tán formaldehyt bằng phương pháp buồng 1 m3

TCVN 11899-3 (ISO 12460-3) Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 3: Phương pháp phân tích khí

TCVN 11899-4 (ISO 12460-4) Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 4: Phương pháp bình hút ẩm

TCVN 11899-5 (ISO 12460-5) Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 5: Phương pháp chiết (phương pháp perforator)

TCVN 11904 (ISO 9426) Ván gỗ nhân tạo – Xác định kích thước tấm

TCVN 11905 (ISO 16979) Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ ẩm

TCVN 11906 (ISO 16981) Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền bề mặt

TCVN 11907 (ISO 27528) Ván gỗ nhân tạo – Xác định lực bám vít

TCVN 12444 (ISO 20585) Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền uốn sau khi ngâm trong nước ở nhiệt độ 70 °C hoặc 100 °C (nhiệt độ sôi)

TCVN 12445 (ISO 16983) Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

TCVN 12446 (ISO 16978) Ván gỗ nhân tạo – Xác định môđun đàn hồi khi uốn và độ bền uốn

TCVN 12447 (ISO 16984) Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền kéo vuông góc mặt ván

ISO 3340 Fibre building board – Determination of sand content (Ván sợi xây dựng – Xác định độ nhẵn)

ISO 17064 Wood-based panel – Fibreboard, particleboard and oriented strand board (OSB) – Vocaburary [Ván gỗ nhân tạo – Ván sợi, ván dăm và ván dăm định hướng (OSB) – Từ vựng]


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789