TCVN 12827:2019 về Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12827:2019 về Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi.

Tên văn bản: TCVN 12827:2019

Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực, ngành: Công nghệ – Thực phẩm

Số hiệu: TCVN 12827:2019

Ngày ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12827:2019

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG RAU QUẢ TƯƠI

Traceability – Requirements for supply chain of fresh fruits and vegetables

Lời nói đầu

TCVN 12827:2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu của GS1 Traceability for fresh fruits and vegetables – Implementation guide (2015);

TCVN 12827:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Truy xuất nguồn gốc là quá trình nghiệp vụ cho phép các đối tác theo dõi sản phẩm khi được chuyển từ đồng ruộng đến cửa hàng bán lẻ hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Mỗi đối tác thương mại tham gia truy xuất nguồn gốc phải định danh được nguồn trực tiếp (nhà cung cấp) và người tiêu thụ trực tiếp (khách hàng) của sản phẩm.

Ưu tiên hàng đầu trong truy xuất nguồn gốc là để bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc định danh sản phẩm nhanh hơn và chính xác hơn. Điều này rất quan trọng khi sản phẩm bị loại ra khỏi chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn này đưa ra các biện pháp để áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với rau quả tươi, dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu GS1 về quản lý chuỗi cung ứng và định danh sản phẩm.

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu đối với cơ sở trồng trọt, cơ sở đóng gói hoặc đóng gói lại, nhà phân phối, nhà bán buôn rau qua tươi cũng như nhà cung cấp và khách hàng của họ. Mỗi tổ chức có thể thực hiện kết hợp hai hoặc nhiều trong số các vai trò nêu trên.


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789