TCVN 5603:2023 Tiêu chuẩn mới công bố về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Vấn đề chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề lớn và nhận được sự qua tâm của toàn xã hội. Tiêu chuẩn HACCP – Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn là hệ thống ngăn ngừa nhằm cung cấp sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm qua việc phân tích các mối nguy về sinh học, hóa học và vật lý vốn có trong quá trình sản xuất, xử lý, chế biến, tiêu thụ,…

Theo đó, TCVN 5603:2023 thường được gọi là tiêu chuẩn HACCP, là một trong các tiêu chuẩn nền tảng về an toàn vệ sinh thực phẩm, được áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Ngày 06/04/2023, Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 586/QD-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2023 Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm. Tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Codex CXC 1-1969, bản soát xét 2020, General principles of food hygiene, thay thế TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003). Trong phiên bản năm 2020 này đã có nhiều thay đổi.

TCVN 5603:2023 Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
TCVN 5603:2023 Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

Xem thêm: Nâng cấp chứng nhận HACCP Codex 2020 theo TCVN 5603:2023

Về bố cục, nội dung tiêu chuẩn tách thành 2 chương:

  • Chương 1: Thực hành vệ sinh tốt (GHP);
  • Chương 2: Hệ thống phân tích mối nguy, điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), với các nội dung hướng dẫn chi tiết. Về kiểm soát mối nguy, chất gây dị ứng được đưa vào kiểm soát ngang hàng với 3 mối nguy truyền thống (sinh học, vật lý, hóa học). Tiêu chuẩn mới cũng linh hoạt trong việc áp dụng sơ đồ cây HACCP để xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).

Việc áp dụng TCVN 5603:2023 theo phiên bản cập nhật mới nhất của tiêu chuẩn HACCP Codex sẽ giúp doanh nghiệp xác định và kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn, từ đó tiến thành khắc phục sớm, giảm được rất nhiều các rủi ro về an toàn thực phẩm.

Đồng thời với TCVN 5603:2023, Bộ KHCN cũng công bố TCVN ISO/TS 22002-5:2023 về vận chuyển và bảo quản thực phẩm. Đây là tiêu chuẩn thuật bộ tiêu chuẩn TCVN ISO/TS 22002 (ISO/TS 22002) Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm.

Như vậy, bộ TCVN ISO/TS 22002 sẽ có đủ 6 phần áp dụng cho chuỗi thực phẩm, bao gồm sản xuất bao bì thực phẩm; sản xuất thức ăn chăn nuôi; nuôi trồng; chế biến thực phẩm; vận chuyển và bảo quản; cung cấp thực phẩm. Đây là các tiêu chuẩn rất quan trọng hỗ trợ việc thực hiện TCVN ISO 22000:2028 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

Theo: vietq

Tin tức liên quan

0901981789