Thông tư 16/2019/TT-BYT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Thông tư 16/2019/TT-BYT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật.

Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật.

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Thể thao – Y tế

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

Số hiệu: 16/2019/TT-BYT

Ngày ban hành: 12/07/2019

Ngày hiệu lực: 20/01/2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI VITAMIN A ĐỂ BỔ SUNG VÀO DẦU THỰC VẬT

Căn cứ Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng và thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật.

Điều 1. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành kèm theo Thông tư 16/2019/TT-BYT là QCVN 3-7:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật, bao gồm: retinol, retinyl acetat và retinyl palmitat.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để nghiên cứu, giải quyết.


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789