Bộ hồ sơ thành lập tổ hợp tác

DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY SỬ DỤNG CHO TỔ HỢP TÁC

(Kèm theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ)

STTDANH MỤCKÝ HIỆU

I. MẪU VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHO TỔ HỢP TÁC

1Thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tácMI.01
2Hợp đồng hợp tácMI.02
3Thông báo về việc chấm dứt tổ hợp tácMI.03
4Báo cáo về tình hình hoạt động của tổ hợp tác năm…Mẫu I.04

II. MẪU VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ TỔ HỢP TÁC

1Sổ theo dõi thành lập và hoạt động của tổ hợp tácMII.01
2Báo cáo về tình hình hoạt động của tổ hợp tác năm…MII.02

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HỢP TÁC

(Kèm theo Hợp đồng hợp tác của Tổ hợp tác ……….
Danh sách này là một phần không thể tách rời của hợp đồng hợp tác).

Mẫu I.02.01

IV. DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH TỔ HỢP TÁC (nếu có)

(Kèm theo Hợp đồng hợp tác của Tổ hợp tác ……..
Danh sách này là một phần không thể tách rời của hợp đồng hợp tác).

Mẫu I.02.02

Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789