Bộ tài liệu HACCP 2020 (CXC 1-1969 REV.5:2020)

Phiên bản HACCP Codex 2020 (CXC 1-1969) – Bộ quy tắc thực hành sửa đổi (Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CXC 1-1969) và phụ lục HACCP) chính thức được Ủy ban Codex Alimentarius thông qua vào ngày 25/09/2020. HACCP 2020 thay thế cho phiên bản CAC/RCP 1-169, Rev.4-2003 (TCVN 5603:2008).


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789