ISO 14001:2015 là gì? Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 bạn cần biết?

ISO 14001:2015 là một bộ các tiêu chuẩn được phát triển để quản lý hệ thống môi trường của doanh nghiệp.

ISO 14001:2015 cũng tương tự như những hệ thống quản lý chất lượng khác là đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. ISO 14001 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức ngăn ngừa các tác động xấu gây ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và các quy định về môi trường.

Vậy tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì? Các yêu cầu của tiêu ISO 14001 gồm những gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé.

ISO 14001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 hình thành nên một khuôn khổ về hệ thống quản lý môi trường để bảo vệ và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu về kinh tế – xã hội.

Có chứng nhận ISO 14001:2015, là cơ sở để doanh nghiệp có thể chứng minh với khách hàng, đối tác và các bên liên quan rằng mình đang thực hiện áp dụng quản lý các trách nhiệm về môi trường một cách có hệ thống, đóng góp cho hoạt động môi trường phát triển bền vững.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 bạn cần biết

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về mục tiêu phát triển bền vững về hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp.

Căn cứ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 đưa ra các yêu cầu gồm có 7 Điều khoản, bắt đầu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10 cụ thể như sau:

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Bước đầu doanh nghiệp cần phải xác định các vấn đề trong nội bộ và từ bên ngoài liên quan đến mục đích của mình, bao gồm các điều kiện môi trường chịu ảnh hưởng bởi hoặc có khả năng ảnh hưởng đến tổ chức.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

Ban lãnh đạo “chủ chốt” của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường. Thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách môi trường phù hợp với phạm vi của hệ thống quản lý môi trường tổ chức đã xác định từ trước

Điểu khoản 6: Hoạch định

Doanh nghiệp cần thực hiện cụ thể yêu cầu hoạch định khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 để xác định được các rũi ro và cơ hội liên quan đến các khía cạnh môi trường, tuân thủ các nghĩa vụ liên quan.

Đồng thời, doanh nghiệp phải xác định các mục tiêu cụ thể nhất quán với chính sách môi trường. Hoạch định hành động để đạt được các mục tiêu môi trường.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Doanh nghiệp phải xác định và cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết đối với việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Điều khoản 8: Thực hiện

Tiêu theo trong các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 là doanh nghiệp thiết lập, hành động thực hiện, kiểm soát và duy trì các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường và thực hiện các hành động được nhận biết tại yêu cầu hoạch định.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả hoạt động

Doanh nghiệp cần phải xác định những gì cần phải được theo dõi và đo lường, các phương pháp theo dõi, đo lường, các chuẩn mực làm căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động. Theo kế hoạch doanh nghiệp cần tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ đúng với tần suất đã được hoạch định trước đó.

Điều khoản 10: Cải tiến

Cải tiến là yêu cầu cuối cùng và cũng là một trong những yêu cầu quan trọng nhất. Doanh nghiệp phải xác định các cơ hội cải tiến và thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường của mình.

Tin tức liên quan

0901981789