Công bố hợp quy Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Ngày 12/07/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2019/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật. Như vậy doanh nghiệp phải thực hiện Thủ tục công bố hợp quy Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật theo Thông tư 16/2019/TT-BYT từ ngày ký ban hành.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật – QCVN 3-7:2019/BYT. Bao gồm: retinol, retinyl acetat và retinyl palmitat. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử; yêu cầu quản lý; trách nhiệm của tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân SX, kinh doanh Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật; cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

cong-bo-hop-quy-vitamin-a-de-bo-sung-vao-dau-thuc-vat

Vitamin A

Vitamin A là chất lỏng dạng dầu, màu vàng hay nâu vàng, thực tế không tan trong nước. Tan hoặc tan một phần trong ethanol khan, trộn lẫn được với dung môi hữu cơ. Chỉ số acid không được quá 2,0; đây là số miligam kali hydroxyd cần thiết để trung hòa các acid tự do chứa trong 1g chế phẩm. Bên cạnh đó, chỉ số peroxyd không được quá 10,0; là số mili đương lượng gam oxygen hoạt tính biểu thị lượng peroxyd chứa trong 1000g chế phẩm.

Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật phải được tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm. Thực hiện dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định. Hoặc được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025. Thủ tục tự công bố sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

cong-bo-hop-quy-vitamin-a-de-bo-sung-vao-dau-thuc-vatCông bố hợp quy Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Ghi nhãn: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật phải:

  • Chịu trách nhiệm về sản phẩm, bảo đảm sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và các quy định của pháp luật có liên quan.
  • Thực hiện công bố hợp quy dựa trên tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020

Tin tức liên quan

0901981789