Công văn 76/CN – TĂCN 2020 Quy định mới về kiểm tra Nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Công văn 76/CN – TĂCN 2020 Quy định mới về kiểm tra Nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Tên văn bản: Quy định mới về kiểm tra Nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Loại văn bản: Công văn

Lĩnh vực, ngành: Xuất nhập khẩu

Cơ quan ban hành: Cục chăn nuôi

Số hiệu: 76/CN-TĂCN

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực: 14/02/2020

CÔNG VĂN 76/CN – TĂCN 2020 QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
CHẤT LƯỢNG
THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU DO CỤC CHĂN NUÔI BAN HÀNH  

Ngày 21/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Nghị định số 13/2020/NĐ-CP). Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2020, theo đó quy định về việc kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi (TĂCN) nhập khẩu có một số quy định mới so với quy định tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2017/NĐ-CP). Để triển khai thực hiện, Cục Chăn nuôi đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân lưu ý các nội dung sau đây:

1. Đối với TĂCN nhập khẩu đã có quy chuẩn kỹ thuật

a) TĂCN đã có quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) bao gồm:

– Các loại nguyên liệu TĂCN quy định tại QCVN 01 – 78:2011/BNNPTNT; (ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT). Các nguyên liệu này thuộc nhóm TĂCN truyền thống (theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi).

Nhóm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc (bao gồm cả thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt) quy định tại QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT (ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).

b) Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng TĂCN nhập khẩu:


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789