Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT

a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

– Thuốc trừ sâu: 861 hoạt chất với 1821 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ bệnh: 587 hoạt chất với 1282 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ có: 241 hoạt chất với 702 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm.

– Thuốc điều hòa sinh trưởng: 54 hoạt chất với 157 tên thương phẩm.

– Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 151 tên thương phẩm.

– Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789