Dự thảo Nghị định Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

Dự thảo Nghị định Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đối tượng chịu tác động: Doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gạo thơm, tổ chức khảo nghiệm

Phạm vi điều chỉnh: Gạo thơm thuộc Danh mục quy định được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch của EU

Tóm lược dự thảo:

TỜ TRÌNH

Ban hành Nghị định Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Chính phủ về những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789