Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

Căn cứ Mẫu số 13 Phụ lục 1 Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón như sau:

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                           —————

Số:……………….

………., ngày ….. tháng ….. năm ……

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………….. Fax: ……………………………………….

2. Tên phân bón: ……………………………………………………………………………..

3. Số lượng nhập khẩu: ……………………………………………………………………..

4. Nhà sản xuất, xuất xứ: ……………………………………………………………………

5. Mục đích nhập khẩu

  • Phân bón để khảo nghiệm
  • Phân bón dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí
  • Phân bón sử dụng trong dự án nước ngoài tại Việt Nam
  • Phân bón làm quà tặng, làm hàng mẫu
  • Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm
  • Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học
  • Phân bón làm nguyên liệu sản xuất phân bón khác
  • Phân bón tạm nhập, tái xuất hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất.

6. Thời gian nhập khẩu (dự kiến):………………………………………………………………

7. Cửa khẩu nhập khẩu (dự kiến):………………………………………………………………

8. Các tài liệu nộp kèm theo: ……………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến phân bón nhập khẩu.

Khi cần liên hệ theo địa chỉ: ……, điện thoại: ……, Fax: ….., E-mail: ……………………..

…….., ngày …… tháng …. năm….
Tổ chức, cá nhân đăng ký
(Ký tên, đóng dấu)

Nguồn: Thuvienphapluat

Một số tài liệu tham khảo:


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0932521368