Mẫu giấy phép nhập khẩu phân bón

Căn cứ Mẫu số 15 Phụ lục 1 Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định mẫu giấy phép nhập khẩu phân bón như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-                                                                              —————

Số: ………/GPNK-

………., ngày ….. tháng ……. năm ……

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Kính gửi:…………………………… (1)

Xét đơn đăng ký nhập khẩu phân bón ngày … tháng … năm … của … (1), địa chỉ …………………. về việc nhập khẩu phân bón, Cục Bảo vệ thực vật có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để ……………(1) được nhập khẩu phân bón sau:

mau-giay-phep-nhap-khau-phan-bon

2. Mục đích nhập khẩu: ………………………………………………………………………….

3. Cửa khẩu nhập khẩu: …………………………………………………………………………

4. Các loại phân bón có tên trên chỉ được sử dụng đúng mục đích nêu tại mục 2 của giấy phép này.

5. ……………………. (1) có trách nhiệm báo cáo kết quả nhập khẩu loại phân bón về Cục Bảo vệ thực vật sau khi nhập khẩu.

6. Thời hạn của Giấy phép là 01 năm kể từ ngày cấp./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Hải quan cửa khẩu nhập khẩu;
– Lưu: VT,…

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu)

____________________

(1) Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu.


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789