QCVN 03:2019/BKHCN Quy chuẩn về an toàn đồ chơi trẻ em

QCVN 3:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

Loại văn bản: Quy chuẩn

Lĩnh vực, ngành: Công nghiệp

Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hiệu: QCVN 3:2019/BKHCN

Ngày ban hành: 30/12/2019

Ngày hiệu lực: 31/12/2019

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

QCVN 3:2019/BKHCN An toàn thực phẩm quy định các yêu cầu an toàn đối với đồ chơi trẻ em, các phương pháp thử tương ứng và yêu cầu về quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

1.2 Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1.3 Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1 Đồ chơi trẻ em: Sản phẩm hoặc vật liệu bất kỳ được thiết kế hoặc được nêu rõ để sử dụng cho trẻ nhỏ hơn 16 tuổi sử dụng khi chơi.

Đồ chơi trẻ em là tên gọi chung cho các sản phẩm được quy định tại Phụ lục I của quy chuẩn kỹ thuật này.

Các sản phẩm được nêu trong Phụ lục II không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật này.

1.3.2 Loại đồ chơi trẻ em: Những đồ chơi trẻ em có cùng chức năng, cùng kết cấu và thiết kế, được sản xuất từ cùng một hoặc các loại vật liệu.

1.3.3 Lô…


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789