Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác một số loại cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu

“Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực như lúa, màu, rau, cây ăn quả có múi (cam, bưởi), chè, hồ tiêu, điều, cà phê, nhãn, vải, xoài, chuối, thanh long và sầu riêng” là kết quả của dự án triển khai các nội dung liên quan đến nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA), do Cục trồng trọt phối hợp với Ban Quản lý Trung ương Các dự án Thủy lợi và các tỉnh thực hiện.

Bộ tài liệu này được xây dựng trên cơ sở thu thập, phân tích, tổng hợp, chuẩn hóa các kỹ thuật canh tác, kỹ thuật tưới, tiêu nước, để hoàn thiện Quy trình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cây trồng nhằm phổ biến đến các tổ chức, cá nhân và các địa phương tham khảo áp dụng rộng rãi trong sản xuất.

Xem chi tiết Sổ tay và tải về:

 1. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây bưởi thích ứng với biến đổi khí hậu
 2. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu
 3. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây cam thích ứng với biến đổi khí hậu
 4. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây chè thích ứng với biến đổi khí hậu
 5. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây chuối thích ứng với biến đổi khí hậu
 6. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây điều thích ứng với biến đổi khí hậu
 7. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây hồ tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu
 8. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây màu thích ứng với biến đổi khí hậu
 9. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây nhãn thích ứng với biến đổi khí hậu
 10. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây rau ăn lá thích ứng với biến đổi khí hậu
 11. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng thích ứng với biến đổi khí hậu
 12. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây vải thích ứng với biến đổi khí hậu
 13. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây xoài thích ứng với biến đổi khí hậu
 14. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây lúa thích ứng với biến đổi khí hậu
 15. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây rau ăn quả thích ứng với biến đổi khí hậu
 16. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây thanh long thích ứng với biến đổi khí hậu

Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789