Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi

Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn QCVN 01- 190:2020/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Tên văn bản: Ban hành Quy chuẩn QCVN 01- 190:2020/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 04/2020/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 09/03/2020

Ngày hiệu lực: 01/07/2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ Luật Chăn nuôi năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT…


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789