[Hết hiệu lực] Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng

Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Tên văn bản: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 10/2019/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 20/09/2019

Ngày hiệu lực: 05/11/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực:25/10/2020

THÔNG TƯ 10/2019/TT-BNNPTNT

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này

1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục I kèm theo Thông tư này, gồm:

a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

– Thuốc trừ sâu: 850 hoạt chất với 1757 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ bệnh: 563 hoạt chất với 1191 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ cỏ: 235 hoạt chất với 659 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm.

– Thuốc điều hòa sinh trưởng: 52 hoạt chất với 148 tên thương phẩm.

– Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ ốc: 33 hoạt chất với 153 tên thương phẩm.

– Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789