Giấy phép FLEGT là gì? Quy định cấp giấy phép FLEGT

EU là thị trường lớn thứ tư của Việt Nam. Những năm gần đây, xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường này luôn chiếm tỷ trọng 13-17% tổng kim ngạch thương mại đồ gỗ. Quy định bắt buộc, gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang EU phải có giấy phép FLEGT.

Giấy phép FLEGT là gì?

Giấy phép FLEGT – trong tiếng Anh được gọi là FLEGT Licence.

Giấy phép FLEGT là văn bản pháp lý của Việt Nam để khẳng định một lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Liên minh được sản xuất hợp pháp và được xác minh theo các tiêu chí quy định tại Hiệp định VPA/FLEGT. Giấy phép FLEGT có thể được cấp theo hình thức giấy hoặc điện tử.

giay-phep-flegt-quy-dinh-cap-giay-phep-flegt

Quy định về việc cấp giấy phép FLEGT

Cơ chế cấp phép FLEGT

  • Các Bên thiết lập cơ chế cấp phép liên quan đến Thực thi pháp luật Lâm nghiệp, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản. Thông qua giấy phép FLEGT, cơ chế này thiết lập các thủ tục và yêu cầu để xác minh và chứng nhận các sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Liên minh được sản xuất hợp pháp.

Theo Quy chế của Hội đồng Châu Âu (EC) số 2173/2005 và theo Hiệp định này, EU phải chấp nhận các lô hàng nhập khẩu vào Liên minh từ Việt Nam trong trường hợp các lô hàng có giấy phép FLEGT.

  •  Cơ chế cấp phép FLEGT áp dụng đối với các sản phẩm gỗ được quy định trong hiệp định VPA/FLEGT.
  • Mỗi Bên thống nhất thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để thực hiện cơ chế cấp phép FLEGT.

Cơ quan cấp phép

  1. Việt Nam chỉ định Cơ quan cấp phép FLEGT và thông báo thông tin liên hệ cụ thể cho Ủy ban Châu Âu. Hai Bên phải công bố rộng rãi thông tin này.
  2. Cơ quan cấp phép xác nhận rằng các sản phẩm gỗ được sản xuất hợp pháp theo qui định pháp luật. Cơ quan cấp phép cấp giấy phép FLEGT cho các lô hàng sản phẩm gỗ được sản xuất hợp pháp tại Việt Nam để xuất khẩu sang Liên minh.
  3. Cơ quan cấp phép không cấp giấy phép FLEGT cho bất cứ lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ không được sản xuất hợp pháp theo qui định pháp luật của Việt Nam hoặc không được khai thác, sản xuất và xuất khẩu theo qui định pháp luật của nước khai thác và của nước sản xuất đối với gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu.
  4. Cơ quan cấp phép lưu giữ và công bố công khai thủ tục cấp giấy phép FLEGT. Cơ quan cấp phép cũng lưu giữ hồ sơ của tất cả các lô hàng đã được cấp giấy phép FLEGT, trên cơ sở phù hợp với pháp luật quốc gia về bảo mật dữ liệu và cung cấp các hồ sơ này cho mục đích đánh giá độc lập nhưng vẫn phải đảm bảo tính bảo mật về thông tin kinh doanh của nhà xuất khẩu.

giay-phep-flegt-quy-dinh-cap-giay-phep-flegt

Các loại giấy phép FLEGT

Có hai loại giấy phép FLEGT có thể chọn:

Giấy phép dựa vào nhà điều hành.

Cơ quan cấp phép biết chắc rằng một nhà điều hành cụ thể nào đó có một hệ thống kiểm soát nguồn gốc hợp pháp của tất cả gỗ và sản phẩm gỗ trong quá tình sản xuất. Tất cả các lô hàng từ nhà khai thác đó sẽ được cấp phép FLEGT chừng nào các báo cáo giám sát định kỳ chứng nhận là hệ thống đó vẫn còn hiệu lực.

Cơ quan cấp phép có thể chấp nhận hệ thống hiện tại mà các nhà điều hành sử dụng, như hệ thống chứng nhận và hệ thống truy xuất gỗ (ví dụ FSC-CoC , gỗ FSC-CoC) miễn là những hệ thống này đáp ứng các yêu cầu từ cơ quan cấp phép

Giấy phép theo từng lô hàng

Theo thỏa thuận này, giấy phép được cơ quan cấp phép cấp cho từng lô sản phẩm gỗ xuất khẩu sang EU. Theo cách này, cơ quan cấp phép kiểm tra bằng chứng về nguồn gốc gỗ hợp pháp cung cấp cho mỗi lô hàng.

Nhìn chung, cách này sẽ đòi hỏi có một hệ thống kiểm soát quốc gia đáp ứng các yêu cầu của hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ.

Tin tức liên quan

0901981789