Lệ phí thành lập Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn Đà Nẵng

Nghị quyết 127/2017/NQ-HĐND về quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng nộp lệ phí

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

Các trường hợp không áp dụng thu lệ phí

  • Thay đổi thông tin về số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ do thay đổi về địa giới hành chính.
  • Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã do sai sót của cán bộ xử lý.

le-phi-dang-ky-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa-tai-da-nang

Mức thu lệ phí đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh…

STTNỘI DUNG THUMỨC THU
1Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh.100.000
2Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.150.000
3Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã.200.000
4Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.30.000
5Cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc bản sao trích lục nội dung đăng ký kinh doanh 3.000

Lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại Đà Nẵng

Cơ quan thu phí

  • Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu lệ phí đối với đối tượng Liên hiệp hợp tác xã.
  • Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thu lệ phí đối với các đối tượng: cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, Hợp tác xã.

Tin tức liên quan

0901981789