Quy định mới nhất về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi theo Thông tư 31/2022/TT-BNNPTNN

Ngày 15/12/2022, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023, và quy định một số điểm mới đáng lưu ý về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi như sau:

Điều 4: Ghi nhãn thức ăn chăn nuôi

1. Đối với thức ăn chăn nuôi có chứa thuốc thú y để phòng, trị bệnh cho vật nuôi được bổ sung, điều chỉnh như sau:

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm và thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ chứa thuốc thú y có thành phần kháng sinh để phòng, trị bệnh cho vật nuôi phải ghi đủ các thông tin: Tên và hàm lượng kháng sinh, mục đích sử dụng kháng sinh, hướng dẫn sử dụng, thời gian ngừng sử dụng, tên và địa chỉ trang trại hoặc cơ sở chăn nuôi (đối với trường hợp điều trị, điều trị dự phòng) trên nhãn sản phẩm hoặc tài liệu kèm theo khi lưu hành phù hợp với nội dung ghi trong đơn thuốc của người kê đơn thuốc thú y theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y.

Xem thêm: Quy định nghiêm cấm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi https://clv.vn/quy-dinh-nghiem-cam-su-dung-khang-sinh-trong-thuc-an-chan-nuoi/

Đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm và thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ chứa thuốc thú y không phải kê đơn theo quy định về thú y để phòng, trị bệnh cho vật nuôi thì phải ghi đủ các thông tin sau: Tên và hàm lượng hoạt chất có tác dụng phòng, trị bệnh; mục đích sử dụng; hướng dẫn sử dụng; thời gian ngừng sử dụng trên nhãn sản phẩm hoặc tài liệu kèm theo khi lưu hành phù hợp với hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thuốc thú y và pháp luật về quản lý thuốc thú y.

2. Bổ sung sửa đổi quy định về dấu hợp quy của thức ăn chăn nuôi đã công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường:

Trường hợp thức ăn chăn nuôi là hàng rời; thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng, thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ có bao bì thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT thì dấu hợp quy được thể hiện trong tài liệu kèm theo, quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT.

Nếu thức ăn chăn nuôi không thuộc đối tượng nêu trên thì dấu hợp quy được thể hiện trên nhãn hoặc bao bì của sản phẩm hoặc trong tài liệu kỹ thuật kèm theo lô hàng khi lưu hành. Tài liệu kỹ thuật bao gồm các thông tin tối thiểu: Tên cơ sở chịu trách nhiệm về hàng hóa, địa chỉ sản xuất bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm; tên sản phẩm; số tiêu chuẩn công bố áp dụng.

3. Sửa đổi bổ sung quy định về chỉ tiêu chất lượng trong tiêu chuẩn công bố áp dụng:

Trường hợp thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm; thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ chứa thuốc thú y có thành phần kháng sinh; hoạt chất phòng, trị bệnh cho vật nuôi không phải kê đơn theo quy định của pháp luật về thú y thì không bắt buộc phải công bố thông tin kháng sinh; thông tin hoạt chất của thuốc thú y trong bảng chỉ tiêu chất lượng của tiêu chuẩn công bố áp dụng nhưng bắt buộc phải ghi trên nhãn hoặc tài liệu kỹ thuật kèm theo khi lưu hành.

Đối với thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước có chỉ tiêu chất lượng chưa có phương pháp thử nghiệm được chỉ định hoặc thừa nhận thì không phải công bố hàm lượng chỉ tiêu đó trong bảng chỉ tiêu chất lượng của tiêu chuẩn công bố áp dụng và nhãn sản phẩm nhưng phải ghi thành phần định lượng nguyên liệu chứa chỉ tiêu đó.

Quy định chuyển tiếp:

Nhãn sản phẩm thức ăn chăn nuôi chứa thuốc thú y đã in trước ngày Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực (ngày 20/02/2023) mà chưa đáp ứng quy định về ghi nhãn tại Thông tư này thì được phép sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Sản phẩm thức ăn chăn nuôi có nhãn như trên mà được sản xuất trước ngày 20/02/2023 thì tiếp tục được lưu hành đến khi hết hạn sử dụng của sản phẩm. Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi có nhãn như trên mà sản xuất sau ngày 20/02/2023 thì khi lưu thông trên thị trường phải có tài liệu kèm theo ghi thông tin về kháng sinh, hoạt chất phòng, trị bệnh theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 21 sửa đổi.

Trường hợp thay đổi về địa chỉ trụ sở, địa chỉ sản xuất do thay đổi về địa giới hành chính, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được tiếp tục sử dụng hết số lượng nhãn đã in thông tin địa chỉ trụ sở, địa chỉ sản xuất trước khi thay đổi.

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có được thay đổi thông tin trên nhãn sản phẩm thức ăn bổ sung đã được công bố không?

Theo Khoản 2 Điều 35 Luật chăn nuôi 2018 quy định như sau:

Trường hợp thay đổi thông tin của sản phẩm thức ăn bổ sung về tên nhà sản xuất, địa chỉ cơ sở sản xuất, tên sản phẩm, ký hiệu tiêu chuẩn công bố áp dụng, dạng, màu sắc sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thời hạn sử dụng sản phẩm thì tổ chức, cá nhân phải đề nghị thay đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NNPTNT theo hồ sơ, trình tự, thủ tục sau đây:

a) Hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin bao gồm đơn đề nghị thay đổi thông tin, bản tiêu chuẩn công bố áp dụng, bản tiếp nhận công bố hợp quy (nếu có), mẫu của nhãn sản phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Đối với thức ăn bổ sung nhập khẩu phải bổ sung bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận nội dung thay đổi của nhà sản xuất; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp đổi tên cơ sở sản xuất, tên thương mại thức ăn chăn nuôi nhập khẩu;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận và công bố thông tin thay đổi của sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

3. Các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không áp dụng đối với nguyên liệu đơn.

Theo đó, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được thay đổi thông tin trên nhãn sản phẩm thức ăn bổ sung đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NNPTNT.

Tuy nhiên, trường hợp thay đổi thông tin trên nhãn sản phẩm thức ăn bổ sung thì cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi phải đề nghị thay đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NNPTNT.

Tin tức liên quan

0901981789