TCVN 11892-1:2017 về Thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP) – Phần 1: Trồng trọt

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 về Thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP) – Phần 1: Trồng trọt

Tên văn bản: Thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP) – Phần 1: Trồng trọt

Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực, ngành: Nông nghiệp

Cơ quan ban hành: ***

Số hiệu: TCVN 11892-1:2017

Ngày ban hành: năm 2017


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789