Thông tư 09/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 03:2019/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em

Ngày 30/09/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 09/2019/TT-BKHCN. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 03:2019/BKHCN).

Thông tư 09/2019/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

thong-tu-09-2019-tt-bkhcn-ban-hanh-qcvn-032019-bkhcn-ve-an-toan-do-choi-tre-em

Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ trưởng BKHCN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Từ ngày 01/01/2021, đồ chơi trẻ em nhập khẩu và sản xuất trong nước; phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2 QCVN 03:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em theo QCVN 03:2019/BKHCN

thong-tu-09-2019-tt-bkhcn-ban-hanh-qcvn-032019-bkhcn-ve-an-toan-do-choi-tre-em

Ban hành QCVN 03:2019/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em

Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; áp dụng các quy định của QCVN 03:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Đồ chơi phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, cơ lý, tính cháy, hóa học… Ngoài ra, đồ chơi trẻ em sử dụng điện thì không được dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24V; không một bộ phận nào trong đồ chơi có điện áp danh định hoặc tức thời vượt quá 24V. Trong trường hợp các bộ phận của đồ chơi được nối hoặc có thể tiếp xúc với nguồn điện có điện áp danh định vượt quá giới hạn thì phải được cách điện.

Đồ chơi trẻ em phải công bố hợp quy nếu được sản xuất trong nước. Hoặc đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nếu là đồ chơi nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em có hiệu lực tối đa là 03 năm.

Tin tức liên quan

0901981789