Quy trình thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Vậy, muốn thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng những điều kiện nào? Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ khi thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Căn cứ pháp lý:

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.
 2. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.
 3. Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

quy-trinh-thanh-lap-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa

Quy trình, thủ tục thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Bước 1: Đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Bước 3: Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác vào hồ sơ đăng ký.

Bước 4: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.)

Chính phủ quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký; trình tự, thủ tục cấp và nội dung của giấy chứng nhận đăng ký.

Tham khảo: Thủ tục thành lập Tổ hợp tác

Hồ sơ thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật hợp tác xã.

 • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có); số điện thoại; số fax; địa chỉ giao dịch thư điện tử;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 •  Vốn điều lệ;
 • Danh sách số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên;
 • Họ, tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Nghị quyết hội nghị thành lập.

Xem thêm: Lệ phí đăng ký thành lập Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

quy-trinh-thanh-lap-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

2. Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

3. Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật này;

4. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Chất lượng Việt về thủ tục thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và điều kiện thành lập. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ qua Hotline: 0901.981.789 để được hỗ trợ kịp thời.

Tin tức liên quan

0901981789