TCVN 8389 -1:2010 Phần 1 – Khẩu trang y tế thông thường

TCVN 8389 -1:2010 Khẩu trang y tế –  Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường

Tên văn bản: Khẩu trang y tế –  Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường

Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực, ngành: Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành: ***

Số hiệu: TCVN 8389-1:2010

Ngày ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8389-1:2010

KHẨU TRANG Y TẾ – PHẦN 1: KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Medical face mask – Part 1: Normal medical face mask

Lời nói đầu

TCVN 8389-1:2010 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 83892010 Khẩu trang y tế, gồm các tiêu chuẩn sau:

– TCVN 8389-1:2010 Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường.

TCVN 8389-2:2010 Phần 2: Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

TCVN 8389-3:2010 Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

KHẨU TRANG Y TẾ – PHẦN 1: KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Medical face mask – Part 1: Normal medical face mask

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho khẩu trang y tế (đã tiệt khuẩn và không tiệt khuẩn) sử dụng trong các cơ sở y tế.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3154:1979 Phương tiện bảo vệ cá nhân -Phương pháp xác định thị trường (trường nhìn)

TCVN 7312:2003 Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp – Khẩu trang có tấm lọc bụi


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789