TCVN 8389-3:2010 Phần 3 – Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

TCVN 8389-3:2010 Khẩu trang y tế –  Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

Tên văn bản: Khẩu trang y tế –  Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực, ngành: Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành: ***

Số hiệu: TCVN 8389-3:2010

Ngày ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8389-3:2010

KHẨU TRANG Y TẾ – PHẦN 3: KHẨU TRANG Y TẾ PHÒNG ĐỘC HÓA CHẤT

Medical face mask – Part 3: Medical face mask preventing of toxic Chemicals

Lời nói đầu

TCVN 8389-3:2010 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị.Tổngcục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 8389:2010 Khẩu trang y tế, gồm các tiêu chuẩn sau:

TCVN 8389-1:2010 Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường.

TCVN 8389-2:2010 Phần 2: Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

– TCVN 8389-3:2010 Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất.

KHẨU TRANG Y TẾ – PHẦN 3: KHẨU TRANG Y TẾ PHÒNG ĐỘC HÓA CHẤT

Medical face mask – Part 3: Medical face mask preventing of toxic Chemicals

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với khẩu trang y tế phòng độc hóa chất.

Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất có tác dụng lọc khí độc và hơi độc, tạo luồng khí sạch sau khi đi qua lớp vi Iọc than hoạt tính.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm

TCVN 5938:2005 Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

TCVN 8389-1:2010 Khẩu trang y tế – Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789