TCVN 8389 -2:2010 Phần 2 – Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

TCVN 8389 -2:2010 Khẩu trang y tế –  Phần 2: Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

Tên văn bản: Khẩu trang y tế –  Phần 1: Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực, ngành: Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành: ***

Số hiệu: TCVN 8389-2:2010

Ngày ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8389-2:2010

KHẨU TRANG Y TẾ – PHẦN 2: KHẨU TRANG Y TẾ PHÒNG NHIỄM KHUẨN

Medical face mask – Part 2: Medical face mask preventing bacteria

Lời nói đầu

TCVN 8389-2:2010 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 8389:2010 Khẩu trang y tế, gồm các tiêu chuẩn sau:

TCVN 8389-1:2010 Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường.

– TCVN 8389-2:2010 Phần 2: Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

TCVN 8389-3:2010 Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất.

KHẨU TRANG Y TẾ – PHẦN 2: KHẨU TRANG Y TẾ PHÒNG NHIỄM KHUẨN

Medical face mask – Part 2: Medical face mask preventing bacteria

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn có tác dụng ngăn cản và diệt 99,9% vi khuẩn ngay trên bề mặt khẩu trang.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm

TCVN 8389-1:2010 Khẩu trang y tế – Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Quy định chung: theo TCVN 8389-1, Điều 3.1.

3.2. Cấu trúc

3.2.1. Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn gồm các bộ phận:


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789