TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 6: Chè hữu cơ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11041-6:2018

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ – PHẦN 6: CHÈ HỮU CƠ

Organic agriculture – Part 6: Organic tea

Lời nói đầu

TCVN 11041-6:2018 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 Sản phm nông nghiệp hữu cơ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 Nông nghiệp hữu cơ gồm các phần sau đây:

– TCVN 11041-1:2017, Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sn phm nông nghiệp hữu cơ,

– TCVN 11041-2:2017, Phần 2: Trồng trọt hữu cơ,

– TCVN 11041-3:2017, Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ,

– TCVN 11041-5:2018, Phần 5: Gạo hữu cơ,

– TCVN 11041-6:2018, Phần 6: Chè hữu cơ,

– TCVN 11041-7:2018, Phn 7: Sữa hữu cơ,

– TCVN 11041-8:2018, Phần 8: Tôm hữu cơ.

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ – PHẦN 6: CHÈ HỮU CƠ

Organic agriculture – Part 6: Organic tea

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc trồng, thu hái, chế biến và bảo quản chè [Camellia sinensis (L.) Kuntze] hữu cơ.

Tiêu chuẩn này được áp dụng đồng thời với TCVN 11041-1:2017 và TCVN 11041-2:2017.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sn phẩm nông nghiệp hữu cơ

TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 11041-1:2017 cùng với thuật ngữ và định nghĩa sau đây:

3.1

Chè hữu cơ (organic tea)

Chè thu được từ hệ thống sản xuất theo phương pháp hữu cơ.

4  Nguyên tắc

Trồng, thu hái, chế biến và bảo quản chè hữu cơ tuân thủ các nguyên tắc chung theo Điều 4 của TCVN 11041-1:2017 và Điều 4 của TCVN 11041-2:2017.

5  Các yêu cầu

5.1  Trồng trọt

5.1.1  Khu vực trồng trọt

Theo 5.1.1 của TCVN 11041-1:2017.

5.1.2  Chuyn đổi sang sản xuất hữu

5.1.2.1  Thời gian chuyển đổi đối với chè hữu cơ phải ít nhất là 18 tháng từ thời điểm bắt đầu áp dụng sản xuất hữu cơ, ngoại trừ các trường hợp nêu trong 5.1.2.2. Sản phẩm trong thời gian chuyển đổi không được coi là sản phẩm hữu cơ.

5.1.2.2  Trên cơ sở nhận diện và đánh giá các nguy cơ có liên quan khi xem xét lịch sử sử dụng đất và các kết quả phân tích hóa chất (ví dụ: hàm lượng kim loại nặng, dư lượng phân bón hóa học, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học) trong đất, nước và các sản phẩm chè, có thể kéo dài, rút ngắn hoặc bỏ qua thời gian chuyển đổi.


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789