FSC-CoC phiên bản mới: FSC-STD 40-004 V3-1

Tiêu chuẩn FSC-CoC theo phiên bản mới FSC-STD 40-004 phiên bản 3-1 (Tiêu chuẩn FSC-STD 40-004 V3-1) là tiêu chuẩn Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm do tổ chức FSC ban hành ngày 14/01/2021. Phiên bản mới FSC-STD 40-004 V3-1 áp dụng cho chuỗi cung ứng, có hiệu lực từ tháng 9/2021 với thời gian chuyển đổi đến 31/12/2022.

FSC-STD 40-004 phiên bản 3-1 áp dụng cho các tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại có sử dụng nguyên liệu sản phẩm gỗ và ngoài gỗ (NTFP, Non-timber forsets product) mục đích áp dụng để kiểm soát nguồn nguyên liệu, chế biến, sản xuất, gắn nhãn và bán sản phẩm có chứng nhận FSC-CoC.

Xem thêm: Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC là gì?

fsc-std-40-004-phien-ban-3-1FSC-STD 40-004 phiên bản 3-1 có hiệu lực từ tháng 9/2021

Vậy tiêu chuẩn FSC phiên bản mới FSC-STD 40-004 phiên bản 3-1 khác như thế nào? có những thay đổi nào so với phiên bản 3-0. Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

FSC-STD 40-004 phiên bản 3-1

So với phiên bản cũ V3-0 thì phiên bản FSC mới V3-1 có bổ sung các hạn mục, điều khoản và yêu cầu có liên quan đến trách nhiệm xã hội và quy định luật quốc gia, quốc tế để nâng cao vai trò trách nhiệm về yếu tố xã hội và kinh tế cho các doanh nghiệp áp dụng hệ thống FSC.

Còn lại thì hầu hết vẫn giữ nguyên các điều khoản và hạng mục cũ gồm có 4 phần:

Phần 1: Các yêu cầu chung

Phần 2: Kiểm soát các tuyên bố FSC

Phần 3: Các yêu cầu bổ sung (ghi nhãn FSC, thuê ngoài)

Phần 4: Tiêu chí đủ điều kiện cho chứng nhận CoC (CoC đơn lẻ, CoC nhiều địa điểm, CoC nhóm)

Cụ thể, các hạng mục, điều khoản và yêu cầu bổ sung trong FSC-STD 40-004 phiên bản 3-1 như sau:

Phần 1: Các yêu cầu chung (gồm có 6 điều khoản)

#1. Điều khoản bổ sung:

FSC mới V3-1 bổ sung tăng thêm điều khoản số 7 – Yêu cầu về lao động cơ bản FSC.

 1. Hệ thống quản lý CoC
 2. Nguồn nguyên vật liệu
 3. Xử lý nguyên vật liệu
 4. Hồ sơ nguyên vật liệu và sản phẩm FSC
 5. Bán hàng
 6. Tuân thủ luật định về lâm nghiệp
 7. Yêu cầu về lao động cơ bản FSC

#2. Hạng mục bổ sung:

FSC-STD 40-004 V3-1 bổ sung tăng thêm:

Điều khoản 1: Hệ thống quản lý CoC, bổ sung thêm 4 hạng mục nội dung, như vậy từ 7 hạng mục theo phiên bản cũ thành 11 hạng mục theo phiên bản mới V3-1, cụ thể:

 • Hạng mục 1.5: Tuyên bố và thực hiện Chính sách theo các yêu cầu lao động cơ bản của FSC.
 • Hạng mục 1.6: Duy trì và cập nhật Bản tự đánh giá việc thực hiện theo hạng mục 1.5.
 • Hạng mục 1.10: Cung cấp mẫu test bổ sung đối với sản phẩm sợi gỗ về thành phần và chủng loại gỗ.
 • Hạng mục 1.11: Được sử dụng bằng chứng của các chương trình chứng nhận khác cho việc áp dụng yêu cầu của điều khoản 7 – Yêu cầu về lao động cơ bản FSC.

fsc-std-40-004-phien-ban-3-1

Điều khoản 6: Thêm yêu cầu 6.1.c trong hạng mục 6.1 nâng tổng số thành 04 yêu cầu so với 03 yêu cầu của phiên bản V3-0.

 • Yêu cầu 6.1.c: Cung cấp bằng chứng về việc tuân thủ luật thương mại và hải quan.

Điều khoản 7: Yêu cầu lao động cơ bản FSC, gồm có 5 hạng mục chính như sau:

 • Hạng mục 7.1: Xem xét, áp dụng các quyền và nghĩa vụ theo luật quốc gia khi áp dụng yêu cầu lao động cơ bản của FSC. 
 • Hạng mục 7.2: Không sử dụng lao động trẻ em, bao gồm các yêu cầu 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.2.4.
 • Hạng mục 7.3: Loại bỏ các hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc, bao gồm các yêu cầu 7.3.1; 7.3.2.
 • Hạng mục 7.4: Không phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, bao gồm yêu cầu 7.4.1.
 • Hạng mục 7.5: Tôn trọng quyền tự do lập hội, thương lượng tập thể, bao gồm các yêu cầu 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5

Lưu ý: 5 hạng mục này không có trong phiên bản cũ FSC-STD 40-004 V3-0.

Phần 2: Kiểm soát khai báo FSC, FSC-STD 40-004 phiên bản V3-1 không có bổ sung.

Phần 3: Các yêu cầu bổ sung:

Điều khoản 13: Thêm 01 nội dung là hạng mục 13.9 nâng tổng hạng mục của điều khoản 13 thành 10 hạng mục so với 09 hạng mục (điều khoản 12 cũ) của phiên bản V3-0.

 • Hạng mục 13.9: Yêu cầu bản sao hóa đơn của đơn vị vận chuyển đối với nhà thầu phụ có chứng nhận.

Phần 4: Các điều kiện chứng nhận đơn, nhiều địa điểm và nhóm, phiên bản V3-1 không có bổ sung.

Xem chi tiết Tiêu chuẩn FSC-STD-40-004 V3-0 (Bản chuyển ngữ Tiếng Việt) Tại đây.

Tin tức liên quan

0901981789