Nguyên tắc thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 38/2023/TT-BCT quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương. Theo đó, kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Tính đầy đủ: Việc kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải thực hiện đối với tất cả các nguồn phát thải khí nhà kính, các nguồn hấp thụ khí nhà kính. Số liệu được thu thập liên tục, không bị gián đoạn.

Tính nhất quán: Việc kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đảm bảo thống nhất về phương án giám sát, số liệu tính toán, phương pháp kiểm kê khí nhà kính, phương pháp tính toán kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Tính minh bạch: Các tài liệu, dữ liệu, giả định, số liệu hoạt động, hệ số áp dụng, phương pháp tính toán được giải thích rõ ràng, trích dẫn nguồn, được lưu giữ để đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác cao.

Tính chính xác: Tính toán kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đảm bảo độ tin cậy theo phương pháp luận lựa chọn và giảm tối đa các sai lệch.

Tính so sánh được: Kết quả kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của một cơ sở, lĩnh vực đảm bảo các điều kiện về số liệu, phương pháp luận có tính tương đồng để có thể so sánh được.

Thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cần tuân thủ các nguyên tắc:

Tính độc lập:Duy trì tính độc lập với các bên liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khách quan trong quá trình đánh giá;

Tính công bằng: Đảm bảo sự trung thực, chính xác, khách quan và không thiên lệch.

Xem thêm: Kiểm kê khí nhà kính là gì? Lĩnh vực nào cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính?

Kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực thuộc ngành Công Thương

Kiểm kê khí nhà kính thực hiện đối với các hoạt động lĩnh vực năng lượng, quá trình công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, trong đó:

Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng:

a) Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động đốt nhiên liệu.

b) Phát thải khí nhà kính các hoạt động phát tán từ nhiên liệu.

Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU):

a) Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp hóa chất.

b) Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp luyện kim.

c) Phát thải khí nhà kính từ sử dụng các sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ozon.

Theo: Báo Công Thương

Tin tức liên quan

0901981789